urbanizamNOVSKA

urbanističko rješenje grada

[studentski projekt]


Linearni grad. Analiza postojećeg stanja u prostoru, kao i gospodarske strukture grada Novske utjecala je na razmatranje mogućnosti razvoja linearnoga grada. Razlog takvom prostorno-planskom usmjerenju jest postojeća prometna infrastruktura koju prate linearno položena područja stanovanja. Linearna prostorna organizacija odnosila bi se na regulaciju širenja i podizanje kvalitete života u naseljima istočno i zapadno od centra grada. Osim toga, visoko vrijedno poljoprivredno tlo koje se nalazi unutar prostornog obuhvata, a koje se nadovezuje na te zone stambene namjene najčešće obrađuju mala obiteljska gospodarstva. Novi prijedlog plana jest okrupnjavanje dosadašnjih sitnih obiteljskih poljoprivrednih imanja u veća imanja namijenjena ekološkoj proizvodnji.
Ekološka poljoprivreda, etno turizam, obrazovanje. Ekološka poljoprivreda podrazumijeva uzgoj poljoprivrednih kultura uz maksimalno oponašanje prirodnih uvjeta. Etno turizam podrazumijeva obogaćivanje turističke ponude privlačenjem klijentele željne odmora u prirodnom okruženju i u specifičnoj tradicijskoj (ruralnoj) atmosferi. Nadalje, kako bi se zaustavio stalni demografski pad ovoga područja i iseljavanje visokoobrazovanog kadra, predlaže se uvođenje odsjeka onih fakulteta koji bi stvarali stručni kadar u onim djelatnostima koje predstavljaju ekonomski interes grada.
Prostorni razvoj. Prostorni razvoj grada prema ovom projektu temelji se na: 1. urbanoj obnovi i unaprjeđenju korištenja postojećih površina gospodarske namjene, 2. proširenju grada na zapad i jugozapad i stvaranju prostornih rezervi, 3. prenamjeni područja uz jaku prometnu infrastrukturu u zaštitni vegetacijski pojas, 4. poljoprivrednim površinama s poljoprivrednim kulturama i ljekovitim biljem, 5. kulturnom krajoliku obronaka Psunja sa šumarskom djelatnosti, 6. Lonjskom polju i eko turizmu, 7. sanaciji i rekultivaciji eksploatacijskih površina. S ciljem uspostave regionalno prepoznatljivog identiteta prijedlog je da se između autoceste i linearno položenog sustava naselja oblikuju poljoprivredne površine prema konceptu land arta. Nadalje, projekt predlaže decentralizaciju gospodarskih zona, čime bi se u Novskoj oslobodili veliki prostori za objekte javne namjene, parkove, nove stambene površine i poslovna područja. U konačnici, projektom se predlaže i uređenje centralnoga gradskoga pejsažnog poteza s nizom javnih i komercijalnih sadržaja, šetnicama, stazama za trčanje i biciklističkim stazama.


© BOŽO BENIĆ 2021.