Društvo arhitekata Dubrovnik
Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika
Dubrovnik, 17.11.2020.

Na javnom izlaganju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika predstavljeno je mišljenje Društva arhitekata Dubrovnik, koje je sukladno Sporazumu o suradnji s Gradom Dubrovnikom iz srpnja 2020. godine, sudjelovalo u izradi Prijedloga PPU-a i GUP-a. Tom je prigodom istaknuto kako je Dubrovnik jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj u kojemu se prostorna kvaliteta, a time i zaštita javnog interesa, mora postići restriktivnijim odredbama, odnosno limitiranjem. Nadalje, naglašeno je kako predloženi dokumenti, iako u većem dijelu počivaju na konsenzusu svih dionika procesa njegove izrade, ne može biti dugoročno rješenje. Dubrovniku trebaju novi prostorno-planski dokumenti razvojnoga usmjerenja, koji će kao takvi u sebi inkorporirati jasnu viziju grada za dugoročni period. (foto: Grad Dubrovnik)


© BOŽO BENIĆ 2021.